logo

View all jobs

Izvršni direktor sektora – Sektor poslova sa stanovništvom

Sarajevo, Bosnia and Hercegovina
GLAVNI ZADACI I ODGOVORNOSTI

Primarna svrha i odgovornost radnog mjesta: Upravljanje i koordinacija rada Sektora u skladu sa važećim procedurama, aktima i zakonima u cilju postizanja strateških ciljeva i unapređenja poslovanja Banke. Odgovornost za otklanjanje nepravilnosti i propusta u radu utvrđenih revizijom od strane Direkcije interne revizije i od strane vanjskih kontrolnih institucija, uz prenošenje iste odgovornosti na sva rukovodeća radna mjesta svih pripadajućih organizacijskih podjedinica.
 
Konkretni radni zadaci:
-         Razvoj procesa i procedura te tehnička rješenja i implemetacija retail proizvoda koji odgovaraju standardima Grupe
-         Podrška pri upravljanju i koordinaciji rada Sektora poslova sa stanovništvom
-         Pomoć u ostvarivanju kvalitete, ažurnosti i zakonitosti rada Sektora
-         Savjetovanje kod utvrđivanja i ostvarivanja poslovnih ciljeva, strategije, planova i zadataka Sektora
-         Koordinacija kod izrade prijedloga plana kadrova Sektora sa drugim organizacionim dijelovima Banke
-         Pomoć pri rješavanju najsloženijih poslova i problema iz djelokruga rada Sektora
-         Razvijanje timskog rada
-         Savjetovanje vezano uz edukaciju i razvoj osoblja u Sektoru
-         Podrška u razvoju i unapređenju postojećih poslovnih procesa
-         Djelovanje, funcionisanje, koordinacija i podrška projektnih timova u svim aspektima - vezanim za djelokrug rada Sektora
-         Izrada budžeta i nadzor nad njegovim provođenjem
-         Predstavlja i zastupa Banku u poslovima iz nadležnosti Sektora kojim rukovodi
-         Kontroliše i preduzima mjere radi usklađivanja sa propisima i aktima Banke poslovanja u Sektoru kojim rukovodi
-         Daje radne zadatke zaposlenicima/uposlenicima Sektora kojim rukovodi, te određuje zaposlenike/uposlenike odgovorne za pojedine poslove i solidarno odgovara s njima
-         Daje prijedloge, u skladu sa aktima Banke, vezano za korištenje prava iz radnog odnosa zaposlenika/uposlenika u Sektoru
-         Preduzima disciplinske mjere prema zaposlenicima/uposlenicima u Sektoru i predlaže mjere njihove stimulacije i destimulacije
-         Odgovornost za nadzor i upravljanje procesom eksternalizacije u slučajevima da bude podnosioc zahtjeva za eksternalizaciju svom domenu poslovanja
-         Druge aktivnosti po nalogu Uprave Banke i Nadzornog odbora Banke.
 
PROFESIONALNE I OPŠTE KVALIFIKACIJE

- Potrebni stepen stručne spreme: VSS - Ekonomski fakultet
- Potrebno 5 godina radnog iskustva na poslovima sa stanovništvom, istim ili sličnim složenim i rukovodećim poslovima u bankarskom sektoru
- Potrebno poznavanje MS Office-a
- Potrebno napredno poznavanje i aktivno korištenje engleskog jezika
 
 

More Openings

Full Stack Developer
Database Interviews
Supervizor/Direktor maloprodaje
Poslovođa - Voditelj trgovine

Share This Job

Powered by